EEN OVERZICHT VAN ONZE

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

In deze voorwaarden worden verstaan onder

 • Opdrachtnemer : Langmair Academy KvK-nummer : 857442338
 • Wederpartij: Iedere (rechts) persoon, die met opdrachtnemer een overeenkomst tot het leverenvan diensten en of goederen heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze,diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde (n), rechtverkrijgende (n), en erfgenamen.
 • Deelnemer: Iedere (rechts)persoon, die op initiatief van de wederpartij deelneemt aan RL Langmair Academy training, opleiding of masterclass. Daar waar wederpartij wordt genoemd, geldt devoorwaarde ook voor deelnemer.
 • Aanbiedingen: alle door opdrachtnemer aan de wederpartij uitgebrachte aanbiedingen, offertesen of commerciële voorstellen
 • Open trainingen: trainingen waaraan meerdere wederpartijen kunnen deelnemen die voldoen aande toelatingscriteria.
  Het programma staat van te voren vast maar houdt rekening met de leerdoelen van individuele deelnemers.
 1. ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die door medewerkers van Langmair Academy worden uitgevoerd. Daarnaast zijn deze Algemene Voordwaarden van toepassing op de producten van Langmair Academy en deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtnemer en derden.
  2. Toezeggingen door of afspraken met werknemers van opdrachtnemer over een voor opdrachtnemer nadelige afwijking van deze algemene voorwaarden, binden deze eerst nadat en voor zover zij door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
  3. Indien één of meerder bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
  4. Opdrachtnemer en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
  5. Indien de wederpartij eigen algemene voorwaarden op een overeenkomst met opdrachtnemer van toepassing verklaart, of hiernaar verwijst, dan worden die algemene voorwaarden door opdrachtnemer niet aanvaard, tenzij dit schriftelijk voorafgaande aan de overeenkomst is overeengekomen.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN

 1. Alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij in verband met die aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. De aanbiedingen kunnen door opdrachtnemer steeds worden herroepen, ook indien een termijn voor aanvaarding is opgenomen .
 2. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen plannen of andere bescheiden, blijven deze te alle tijden eigendom van opdrachtnemer en moeten deze op de eerste verzoek van opdrachtnemer worden teruggezonden. Zij mogen zonder toestemming van opdrachtnemer niet vermenigvuldigd noch aan derden ter inzage gegeven worden.
 3. Alle prijzen luiden in Euro, zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

ARTIKEL 4 OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst komt tot stand nadat opdrachtnemer een opdracht dan wel inschrijving schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en of wijzigingen, binden opdrachtnemer slechts indien deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Alle overeenkomsten kunnen uitsluitend worden aanvaard door opdrachtnemer en worden namens deze uitgevoerd. Alle overeenkomsten worden met uitsluiting van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek aanvaard, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd.
 4. Voor overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen aanbieding c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. De wederpartij dient binnen zeven dagen na de factuurdatum zijn bezwaar kenbaar te maken.
 5. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekend stand der wetenschap. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit verreist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde of algehele werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren. En het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de wederpartij niet aan voorbedoelde verplichting heeft voldaan, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij in rekening te brengen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 8. Elke overeenkomst wordt door opdrachtnemer aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer- voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, betalingsverplichtingen te stellen.

Artikel 5 Opschorting en ontbinding

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst. Ontbinding van de overeenkomst door opdrachtnemer kan met onmiddellijke ingang plaats vinden door middel van schriftelijke kennisgeving, nadat de wederpartij, na door opdrachtnemer schriftelijk in gebreke gesteld te zijn, nalaat zijn verplichtingen binnen redelijke termijn alsnog na te komen.
 2. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 4. Opdrachtnemer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de wederpartij- al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, faillissement wordt aangevraagd, indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen of vanwege een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken. Opdrachtnemer zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. De vorderingen van opdrachtnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan:
  Elke, van de wil van opdrachtnemer en de wederpartij onafhankelijke c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
 2. Indien naar het oordeel van opdrachtnemer de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 3. Pas wanneer naar het oordeel van opdrachtnemer de overmacht situatie van blijvende aard is, kunnen opdrachtnemer en de wederpartij een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Tot die tijd doet de wederpartij afstand van het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
 5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onverwijld door middel van aangetekend schrijven in kennis te stellen.

Artikel 7 Wijziging en meerwerk

1. Indien opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de wederpartij aan opdrachtnemer worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten.

2. De wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoelt in lid 1 het eventueel overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de wederpartij en opdrachtnemer, kunnen worden beïnvloed.

Artikel 8 RL Langmair Academy trainingen

 1. De overeenkomst wordt conform artikel 4 van deze algemene voorwaarden aangegaan. Deze algemene voorwaarden maken ook deel uit van deze overeenkomst die partijen sluiten.
 2. De kosten voor RL Langmair Academy trainingen zijn exclusief alle bijkomende kosten van overnachtingen, lunches, en reiskosten.
 3. Indien opdrachtnemer de trainingen/instaptheater verzorgt op de locatie van de wederpartij, worden de noodzakelijke faciliteiten door de wederpartij ter beschikking gesteld. Indien de wederpartij daarbij in gebreke is, zijn de gevolgen daarvan voor rekening en risico van de wederpartij.
 4. De wederpartij heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een training/instaptheater voor een of meerdere deelnemers schriftelijk te annuleren:
 5. In gevallen van annulering door de wederpartij worden de navolgende bedragen/percentages door opdrachtnemer in rekening gebracht:
  – Bij annulering dan wel uitstel tot en met 30 dagen voor aanvang van de RL Langmair Academy training 100 % van de kosten per deelnemer.
  – Annulering dan wel uitstel langer dan 30 dagen voor aanvang van de opleiding RL Langmair Academy training kan kosteloos geschieden.
 6. In het geval dat de wederpartij dan wel de door de wederpartij aangewezen deelnemer(s) na aanvang van de opleiding RL Langmair Academy training deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de wederpartij geen recht op enige terugbetaling.
 7. Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de RL Langmair Academy training te annuleren of deelname van de wederpartij dan wel de door de wederpartij aangewezen deelnemer(s) te weigeren, in welke gevallen de wederpartij recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.
 8. De wederpartij kan in plaats van de aangemelde deelnemer(s) anderen aan de RL Langmair Academy training laten deelnemen na instemming van de opdrachtnemer.
 9. Indien de wederpartij extra deelnemer(s) wil laten deelnemen aan de RL Langmair Academy training kan dit uitsluitend in overleg met en na schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer.
 10. Opdrachtnemer heeft het onbeperkte recht trainers te vervangen.

Artikel 9 Opleidingen en Masterclasses

 1. De wederpartij ontvangt het inschrijfformulier van opdrachtnemer om zich in te schrijven voor RL Langmair Academy opleiding en masterclasses. De wederpartij ontvangt een bevestiging van de inschrijving van opdrachtnemer. De overeenkomst komt tot stand conform artikel 4 van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden maken ook deel uit van deze overeenkomst die partijen sluiten.
 2. Kosten voor opleidingen en masterclasses zijn inclusief huur van accommodatie , maar exclusief kosten voor overnachtingen, diners en reiskosten, mits uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Reiskosten gemaakt door de trainer van opdrachtnemer komen voor rekening van de wederpartij tegen een bij de de overeenkomst afgesproken tarief per kilometer.
 3. De wederpartij heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een training voor een of meerdere deelnemers schriftelijk te annuleren.
 4. In gevallen van annulering door de wederpartij worden de navolgende bedragen/percentages door opdrachtnemer in rekening gebracht:

– Bij annulering dan wel uitstel tot en met 30 dagen voor aanvang van de training 100 % van de kosten per deelnemer.

– Annulering dan wel uitstel langer dan 30 dagen voor aanvang van de training kan kosteloos geschieden.

 1. In het geval dat de wederpartij dan wel de door de wederpartij aangewezen deelnemer(s) naaanvang van de training deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de trainingdeelneemt, heeft de wederpartij geen recht op enige terugbetaling.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelnamevan de wederpartij dan wel de door de wederpartij aangewezen deelnemer(s) te weigeren, in welke gevallen de wederpartij recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.
 3. De wederpartij kan in plaats van de aangemelde deelnemer(s) anderen aan de training laten deelnemen, mits de vervangende deelnemer een vergelijkbare functie uitoefent en na toestemming van de opdrachtnemer.
 4. Indien de wederpartij extra deelnemer(s) wil laten deelnemen aan de training kan dit uitsluitend in overleg met en na schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer.
 5. Opdrachtnemer heeft het onbeperkte recht trainers te vervangen.

Artikel 10 Training, Opleidingen en Masterclasses verzuim en gebrekeregeling

 1. Het verzuim of afmelding van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het opleidingsgeld.
 2. Het inhalen van lessen wegens verzuim door de wederpartij of deelnemer kan worden ingehaald voor een meerprijs in overleg met de opdrachtnemer.
 3. Indien er meer lessen worden gemist, is opdrachtnemer gerechtigd de opleiding stop te zetten of dienen er inhaallessen bijgekocht te worden.
 4. Opdrachtnemer kan in geval van verzuim/ gebreke besluiten dat er geen certificaat/diploma wordt afgegeven, dan wel bepalen dat de wederpartij en of deelnemer extra lessen nodig heeft alvorens het certificaat/ diploma wordt afgegeven. De kosten voor de extra trainingen zijn voor rekening van de wederpartij en/of deelnemer.

Artikel 11 Diploma en certificaat

 1. Na het afronden van de opleiding ontvangt de wederpartij of deelnemer een Certificaat of een Diploma.
 2. Indien de wederpartij of deelnemer niet voldoet aan de kwalificaties om het Diploma en of Certificaat te behalen, zal opdrachtnemer aangeven of met extra opleiding/training aan de kwalificaties kan worden voldaan. Indien extra opleiding/training nodig is, zijn de kosten daarvan voor rekening van wederpartij of deelnemer.

Artikel 12 Levering van goederen en eigendomsvoorbehoud

 1. Als dag van levering geldt de dag waarop de goederen door opdrachtnemer zijn verzonden of overhandigd dan wel anderszins ter beschikking van de wederpartij zijn gesteld. Opdrachtnemer is gerechtigd verzendkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 2. Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van de wederpartij.
 3. Opgave van levertijd en/of levertermijn geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijkschriftelijk anders is overeengekomen.
 4. De wederpartij is verplicht het geleverde terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 3 dagen,op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren.
 5. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde welke bij aflevering aanwezig zijn,dient de wederpartij terstond, doch in ieder geval binnen 4 dagen na de controle in lid 3 schriftelijkdan wel telefonisch aan opdrachtnemer te melden.
 6. Beschadigde zaken mogen alleen aan opdrachtnemer worden teruggezonden met uitdrukkelijkevoorafgaande toestemming van opdrachtnemer. Retourzendingen dienen te zijn voorzien van de

originele verpakking en zich in dezelfde staat te bevinden als waarin het werd afgeleverd.

Retourzending dient in alle gevallen door de wederpartij bekostigd te worden.

 1. De wijze van verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan opdrachtnemer is verstrekt, door opdrachtnemer als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt het voorgaande teallen tijde voor rekening en risico van de wederpartij.
 2. Geleverde goederen blijven het eigendom van opdrachtnemer, tot het moment waarop deze doorde wederpartij volledig zijn betaald evenals de daarmee samenhangende werkzaamheden.
 3. De wederpartij is nimmer bevoegd de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust tebezwaren, verpanden, tot zekerheid geven, over te dragen of in bruikleen te geven.

Artikel 13 Conformiteit en Garantie

 1. Op alle technische apparaten – ongeacht van welk merk of type- geeft opdrachtnemer garantie volgens het fabrieksgarantiebewijs voor de duur van een jaar. Geen garantie wordt gegeven op verkleuringen of afwijkingen van ondergeschikte aard, die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het gebruik algemeen aanvaard worden.
 2. Indien een technisch apparaat binnen de garantietermijn niet of niet meer behoorlijk functioneert, dient de wederpartij dit binnen drie dagen schriftelijk te melden aan opdrachtnemer. Voor terugzending van het product dient hij de terugzendinstructies van opdrachtnemer af te wachten.
 3. De verleende garantie vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van:
  – nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid;
  – onoordeelkundig gebruik, of gebruik voor ander dan normaal gebruik;- (over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van producten aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
  – (pogingen tot) reparaties verricht door de wederpartij zelf of door derden, of indien de wederpartij opdrachtnemer onvoldoende in de gelegenheid stelt de klacht -tijdig- te verhelpen; – van buiten komend onheil (zoals brand, overstroming, waterschade, blikseminslag, natuurrampen, enz.);- het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;- als de afnemer in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
 4. Voor zover de fabrikant of importeur nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs,worden deze beperkingen door opdrachtnemer overgenomen.
 5. De producten van Langmair Academy voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan maghebben rekening houdende met de specificaties van het product. De producten voldoen aan alleop het ogenblik van uw bestelling bestaande wetten.
 6. Er wordt geen garantie gegeven voor gebreken die o.a. ontstaan ten gevolge van ongelukken,verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het goed, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik, foutieve vermeldingen in de bijsluiter van de fabrikant, allergische reacties of verdraagbaarheid van de producten, schade te wijten aan gebrekkige verzorging, onvoldoende gespecialiseerde opvolging, onzorgvuldige naleving van de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onoplettendheid of onzorgvuldigheid.
 7. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de bestelling. Deze kan niet worden ingeroepen of in twijfel gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij of een derde lijdt door het oneigenlijke gebruik van een door opdrachtnemer geleverd product.
 9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (in)directe kosten of schade bij de wederpartij of een derde, veroorzaakt door het (tijdelijk) buiten gebruik zijn van een defect product of verkeerd gebruik.

10. De wederpartij dient de producten te gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing en volgens het advies en opleiding van opdrachtnemer.

Artikel 14 Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer heeft de voor de training, opleiding en masterclass bestemde opleidingsmaterialen ontwikkeld voor de door haar aangeboden diensten en goederen. De wederpartij, deelnemers en derden zijn gemachtigd deze materialen en informatie te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn; eigen kennis en vaardigheden verbreden en verbeteren, maar nimmer om eigen cursus of opleidingsmaterialen te vervaardigen.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet en regelgeving op het gebied van intellectuele eigendom. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doelen te gebruiken.
 3. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken zoals brochures, rapporten, adviezen en cursusmateriaal, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. Dit geldt ook voor beeldmateriaal en informatie die op de website van opdrachtnemer is vermeld.
 4. Opdrachtnemer zal zich bij schending van het auteursrecht direct een schadevergoeding eisen.

Artikel 15 Geheimhouding

1. Zowel opdrachtnemer als de wederpartij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zijn in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid uit voor aan opdrachtnemer toerekenbare schade, voor zover het bedrag van de schade de factuurwaarde van de betreffende opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, te boven gaat. In geval van deelwerkzaamheden en opvolgende werkzaamheden gedurende een langere periode, sluit opdrachtnemer de aansprakelijkheid uit voor zover de schade groter is dan het totaalbedrag van de door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden in de twee maanden voorafgaande aan het ontstaan van de schade. Indien niet vast te stellen is op welk moment de schade is ontstaan, dient in plaats van “het moment van het ontstaan van de schade” worden gelezen: “het moment van ontdekking van de schade door de wederpartij”.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in een voorkomend geval.
 3. Opdrachtnemer aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor het al of niet opvolgen en/of interpreteren door deelnemers van aanbevelingen in het schriftelijk materiaal en/of van mondelinge aanwijzingen tijden de uitvoering van de werkzaamheden.
 4. Opdrachtnemer is niet gehouden tot enige vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. De wederpartij zal opdrachtnemer vrijwaren tegen claims van derden, waarvoor opdrachtnemer ingevolge het vorenstaande niet aansprakelijk is. Onder derden worden tevens begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, en personeel van de wederpartij, alsmede

gelieerde rechtspersonen en ondernemingen van anderen die bij de organisatie van de wederpartij betrokken zijn. In voorkomende gevallen is de wederpartij gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en al hetgeen te doen wat van hem verwacht mag worden.

 1. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens de opdrachtnemer in verband met door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 2. Onverminderd het bovenstaande is opdrachtnemer niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afgeleverde zaken of producten door de wederpartij of deelnemer.

Artikel 17 Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige korting of verrekening. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Opdrachtnemer kan vooruitbetaling verlangen.
 3. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is hij van rechtswegein verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag de wederpartij de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft. Tevens is de wederpartij in dat geval buitengerechtelijke incassokosten, gesteld op 15% van het openstaand saldo, met een minimum van € 25,- verschuldigd.
 4. Alle door de wederpartij te verrichten betalingen aan opdrachtnemer strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door opdrachtnemer gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

Artikel 18 Toepasselijk recht/geschillen

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens gebied opdrachtnemer kantoor houdt.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 19 Deponering

Deze algemene voorwaarden zijn op 12 maart 2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer..

Artikel 20 Klachtenregeling RL Langmair Academy

 1. Klachten over de aan u geleverde diensten, adviezen, producten of zaken, en/of de door Langmair Academy ingezette trainers, therapeuten of adviseurs, dienen uiterlijk 14 dagen na levering schriftelijk gemotiveerd aan opdrachtnemer te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u wordt geacht akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die u op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan. Het indienen van een klacht laat onverlet de nakoming van de betalingsverplichtingen.
 2. Langmair Academy verplicht zich om na ontvangst van uw klacht per omgaande u schriftelijk te bevestigen. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Klachten worden binnen maximaal een

maand na dagtekening van ontvangst in behandeling genomen en afgehandeld. Indien de behandeling van een klacht langer tijd nodig heeft dan de vastgestelde termijn van een maand, dan wordt de indiener van de klacht binnen de gestelde termijn schriftelijk op de hoogte gebracht van de reden en de mogelijke duur van het uitstel. Het klachtendossier wordt 24 maanden bewaard.

3. Beroep aantekenen. Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman. Een eventuele uitspraak m.b.t. de klacht is nadien bindend voor beide partijen.