Vlierweg 12-a 3991BC Houten
info@langmairacademy.com
030 274 5350

Ma: 10:00 tot 18:00 uur
Di-Vr: 9:30 tot 22:00
Za: 9:00 tot 17:00

Klachtenproducure

Artikel 20 (algemene voorwaarden) Klachtenregeling RL Langmair Academy 

 

1.     Klachten over de aan u geleverde diensten, adviezen, producten of zaken, en/of de door Langmair Academy ingezette trainers, therapeuten of adviseurs, dienen uiterlijk 14 dagen na levering schriftelijk gemotiveerd aan opdrachtnemer te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u wordt geacht akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die u op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan. Het indienen van een klacht laat onverlet de nakoming van de betalingsverplichtingen. 

2.     Langmair Academy verplicht zich om na ontvangst van uw klacht per omgaande u schriftelijk te bevestigen. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Klachten worden binnen maximaal een maand na dagtekening van ontvangst in behandeling genomen en afgehandeld. Indien de behandeling van een klacht langer tijd nodig heeft dan de vastgestelde termijn van een maand, dan wordt de indiener van de klacht binnen de gestelde termijn schriftelijk op de hoogte gebracht van de reden en de mogelijke duur van het uitstel. Het klachtendossier wordt 24 maanden bewaard.

3.     Beroep aantekenen. Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman. Een eventuele uitspraak m.b.t. de klacht is nadien bindend voor beide partijen.

Uw klacht kunt u aangetekend sturen naar : Academy & PMU Artist  t.n.v. R.Langmair 

Adres: Vlierweg 12-a 3991 BC Houten 

WhatsApp chat